Spiegel Erfrecht Consult

Advocaat Erfrecht  •  Juridisch advies  •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Nalatenschappen - Spiegel Erfrecht Consult Nalatenschappen - Spiegel Erfrecht Consult

Nalatenschappen

Sinds 2003 moet de benoeming van een executeur, die verzocht wordt de nalatenschap  af te wikkelen, in een testament zijn opgenomen.

Ik ben al veelvuldig benoemd tot executeur – afwikkelingsbewindvoerder. Vaak omdat iemand alleen is maar ook vaak als het gaat om samengestelde gezinnen of wanneer de verhoudingen binnen de familie gespannen zijn. Mijn kennis gaat verder dan alleen het afwikkelen van een nalatenschap waardoor ik vele problemen kan voorzien en omzeilen dan wel het hoofd bieden.

Soms is in het testament een familielid of een goede bekende benoemd. Soms heeft deze executeur geen tijd dan wel niet de juridische kennis om de nalatenschap op vakkundige wijze af te wikkelen. Alleen al het nadeel dat de afwikkeling hierdoor te veel tijd vergt, kan onvrede veroorzaken en leiden tot escalaties. Veelal word ik dan ingeschakeld om de executeur te helpen de nalatenschap zo snel en efficiënt mogelijk af te wikkelen. Niet alleen door mijn juridische kennis en ervaring op dit gebied maar ook door mijn kennis op het gebied van mediation en bemiddeling.

In veel gevallen zijn de familieverhoudingen onderling dermate gespannen dat het noodzakelijk dan wel gewenst is dat ik als onafhankelijke derde met de juiste vakkennis en empathisch vermogen op een doortastende wijze richting geef aan de afwikkeling en de executeur bijsta.

Veelal is er geen executeur benoemd en moeten de erfgenamen gezamenlijk trachten de nalatenschap af te wikkelen, met alle gevolgen van dien. Door de afwikkeling van de nalatenschap over te dragen aan een vakkundige derde kunnen echte onenigheden of patstellingen worden voorkomen. Als de patstellingen, ruzies en onenigheden zich toch hebben voorgedaan, kan hulp en advies geboden worden teneinde de afwikkeling  in goede banen  te leiden. Ook als er geen executeur is en partijen een nalatenschap samen moeten afwikkelen wordt ik vaak ingeschakeld om dit in goede banen te leiden.

Indien bij voorbaat al duidelijk is dat zich problemen zullen gaan voordoen, is het aan te raden in een testament de benoeming van een deskundige executeur op te nemen teneinde het vastlopen of escaleren van de afwikkeling van een nalatenschap te voorkomen. Denk hierbij ook aan ingewikkelde nalatenschappen met kinderen uit verschillende huwelijken, stiefkinderen, pleegkinderen etc. Doch ook problemen rond de afwikkeling van een nalatenschap bij totaal verschillende kinderen uit één gezin of gezinnen waar geen dan wel slecht contact is met één of meer kinderen, kunnen door de benoeming van een deskundige executeur in goede banen worden geleid. Ik wordt regelmatig benoemd tot executeur- afwikkelingsbewindvoerder.