Spiegel Erfrecht Consult

Juridisch advies erfrecht •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

1.1 Spiegel Erfrecht Consult B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van advocaat. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Spiegel Erfrecht Consult B.V.

2. Opdracht.

2.1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard en uitgevoerd door Spiegel Erfrecht Consult  B.V. als zodanig. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Spiegel Erfrecht Consult B.V. kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. Zij zal dit zoveel mogelijk doen in overleg met de opdrachtgever. Spiegel Erfrecht Consult B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Spiegel Erfrecht Consult B.V. voor een tekortkoming van een derde is uit gesloten.

2.4. De opdrachtgever vrijwaart Spiegel Erfrecht Consult B.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij het een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3.Depotstorting.

Spiegel Erfrecht Consult B.V. kan te allen tijde van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend met hetgeen Spiegel Erfrecht Consult B.V. nog bij de opdrachtgever kan declareren.

4. Honorering.

4.1 De kosten van de uitvoering van de opdracht door Spiegel Erfrecht Consult B.V. omvatten het honorarium en de verschotten vermeerderd met het geldende B.T.W.-tarief.

4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijden en het geldende uurtarief.

4.3 Spiegel Erfrecht Consult B.V. zal verschotten, kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, aan de opdrachtgever doorbelasten, bijv. reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, kosten van uittreksels, etc.

4.4 Spiegel Erfrecht Consult B.V. heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein jaarlijks kantoorbreed te wijzigen.

5. Betaling.

5.1 Facturering van de werkzaamheden zal tenminste een maal per kwartaal plaatsvinden overeenkomstig het overeengekomen uurtarief.

5.2 Betaling van facturen van Spiegel Erfrecht Consult B.V. dienen zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is over het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

6. Beroepsaansprakelijkheid.

6.1 Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Spiegel Erfrecht Consult B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 20.000.

6.2 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

7. Opzegging

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden.

8. Archivering

Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht desgewenst aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende tenminste zeven jaar bewaard.

9. Klachtenregeling/toepasselijk recht/bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Spiegel Erfrecht Consult B.V. is Nederlands recht van toepassing. Klachten die na onderling overleg niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad, onverminderd de bevoegdheid van Spiegel Erfrecht Consult B.V. om het geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Spiegel Erfrecht Consult B.V. (www.spiegelerfrecht.nl).