Spiegel Erfrecht Consult

Advocaat Erfrecht  •  Juridisch advies  •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Privacyverklaring

Algemeen

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. Spiegel Erfrecht Consult acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang en wij respecteren uw privacy. Alle informatie die wij ontvangen wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bedoelde gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Spiegel Erfrecht Consult B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Meerweg 15, 1405 BB Bussum. Telefonisch kunt u ons bereiken op 035 – 887 2504, per e-mail via info@spiegelerfrecht.nl.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, zoals contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak, contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren en contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken.

Toestemming

De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de door u verleende opdracht zullen slechts worden bewaard en/of worden verwerkt indien daar toestemming voor is gegeven.
Daarnaast zijn wij soms wettelijk verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.

Doeleinden

De betreffende gegevens worden door ons alleen gebruikt en bewaard in het kader van de door u gevraagde dienst.  Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is.

Inzage, correctie en verwijderen

U heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of wilt laten verwijderen kunt u contact opnemen via info@spiegelerfrecht.nl.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst of bij een notariële akte waarbij meerdere partijen zijn betrokken.
Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

Spiegel Erfrecht Consult heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op websites van andere partijen en social media die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden cliënten, potentiele cliënten of andere bezoekers aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van deze derden.
Berichten, die per e mail aan ons worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Spiegel Erfrecht Consult kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Aanpassen privacyverklaring

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit deze privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft.